Våra policies

Personal- och Arbetsmiljöpolicy

För att vi skall kunna möta kundens behov på marknaden anser vi att vikt skall läggas vid våra medarbetare eftersom dessa är vår största resurs. Grundläggande policy som vi arbetar efter är bland annat att det skall vara roligt att arbeta samt utvecklas som person hos oss. För att uppnå detta strävar vi efter att arbetet skall planeras i tid, samt att det skall vara lönsamt för såväl företag som medarbetare.

Vi bedriver internutbildning för medarbetaren för att inneha de nödvändiga befogenheter och kunskaper som arbetet kräver för att kunna möta kundens behov.

Personalhälsan är en aspekt som har blivit allt viktigare med åren och vi anser att vikt skall läggas vid detta. Vi erbjuder våra medarbetare olika former av motion och avslappningsformer för att förebygga skador och ohälsa.

Trafiksäkerhetspolicy

Vår trafiksäkerhetspolicy är att varje medarbetare skall ha sådana attityder och värderingar beträffande trafik och medtrafikanter, att vi alltid blir att betrakta som ett gott föredöme. För att uppnå detta skall vi utgå ifrån syftets olika punkter nedan, med hur vi önskar ha det i trafiken och vår arbetsmiljö.

 1. Alltid visa hänsyn till medtrafikanter
 2. Alltid följa gällande hastighetsbestämmelser
 3. Alltid utföra förebyggande fordonsunderhåll
 4. Utbilda anställda om körteknik, trafikregler, första hjälpen och trafiksäkerhet
 5. Alltid informera anställda om företagets gällande trafiksäkerhetspolicy
 6. Alltid köra utan droger i kroppen
 7. Alltid använda säkerhetsbälte
 8. Alltid hålla hastighetsbestämmelser

Miljöpolicy

I företagets anda ingår att kontinuerligt så långt det är möjligt låta miljötänkande genomsyra verksamheten. Vår miljöpolicy är att kunna erbjuda kunden miljömässiga alternativ. För att kunna uppnå detta skall vi vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och våra egna resurser och förutsättningar arbeta enligt nedanstående:

 1. Att tillämpa aktuell miljölagstiftning, samhälls- och våra kunders krav
 2. Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
 3. Att i samarbete med kunder och leverantörer utveckla miljövänliga logistiska lösningar
 4. Att välja de minst miljöskadliga produkterna med hänsyn till teknisk och ekonomisk rimlighet
 5. Att minska miljöpåverkan från våra fordon
 6. Att alltid informera våra anställda om gällande miljöpolicy

Alkohol & Drogpolicy

Vår alkohol –och drogpolicy innebär att arbeta förebyggande och på så sätt ges förutsättningar att förhindra missbruksproblem på ett så tidigt stadium som möjlit och på bästa sätt stödja vår personal

Vår målsättning är således:

 1. Att arbetsplatsen skall vara alkohol- och drogfri.
 2. Att medarbetare helt avstår från att nyttja drogklassade preparat såväl på fritiden som i arbetet
 3. Att öka medarbetarnas kunskaper om alkohol och droger
 4. Att på ett tidigt stadium upptäcka eventuella missbruk så att eventuellt bortfall från arbetslivet förs så minimal som möjlligt.

Personal- och Arbetsmiljöpolicy

Trafiksäkerhetspolicy

Miljöpolicy

Alkohol & Drogpolicy


Melvin Levin Åkeri, Holmedal S-672 94 ÅRJÄNG Tlf: +46 (0)573 230 39  Fax: +46 (0)573 231 29 mail@melvinlevin.com

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.